Karakeçili Mh. Fuar Cd. No: 2 Çorum Ticaret ve Sanayi Odası / ÇORUM

Burslar

BURS ALMA KOŞULLARI (İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN)
a)  T.C. Vatandaşı olmak,
b)  Çorum il Sınırları içerisinde ikamet etmek,
c)  ÖSYM tarafından en az 4 yıllık bir Yükseköğretim Kurumu’nu kazanmış olmak (Açık Öğretim Fakülteleri ve Vakıf Üniversitelerini kazananlar bu kuralın dışındadır)
d)  Yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmak,
e)  Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
f)  Ara sınıflar için, başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması en az 4 üzerinden 2 olmak (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 65),
g)  Çorum Hitit Vakfı öğrencilere vereceği burs süresi aşağıdaki gibidir,
Tıp Fakültesi : 6 yıl,
Diş hekimliği Fakültesi : 5 yıl,
Eczacılık Fakültesi : 5 yıl,
Diğer bütün Fakülte öğrencilerine en fazla 4 yıldır,
h) Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Eğer varsa Hazırlık sınıfı da en fazla 1 yıl olarak bu süreye eklenir.
ı)  Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak ÇORUM HİTİT VAKFI (Ç.H.V.) sayfasında belirtilen elektronik formu doldurup istenen belgelerle birlikte en geç 10 Eylül 2022 tarihine kadar Ç.H.V. adresine evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.
i)  Ç.H.V.’dan burs almaya hak kazananlar, Ç.H.V.´nın burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Bursiyerler,  burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.
l)  Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği Ç.H.V.´na zamanında bildirmekle yükümlüdür.

BURSUN DEVAM ETME KOŞULLARI
a)  Bursiyerler, not dökümü belgelerinin (transkript) ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin onaylı örneğini her eğitim-öğretim yılı başında Eylül ayı sonuna kadar Ç.H.V.´na ulaştırmakla yükümlüdür.
b)  Bursiyerin kayıdını dondurması durumunda bursun da ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır. Bu süre burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazı gereklidir.
c)  Gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması burs ödemelerinin güncelleme yapılana kadar durdurulmasına neden olur.
d)  Sınıf geçemeyen bir bursiyerin bursu sona erdirilir.
e)  Talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen resmi belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması Burs Komitesinde bursiyerin durumunun yeniden ele alınmasını ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlayabilir.
f)  Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu Burs Komitesinde yeniden değerlendirmeye alınır. Bir öğrenci bir yükseköğrenim süresi için burs alabilir.
g)  Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Ç.H.V.’na bilgi vermelidir. Ç.H.V. tarafından istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
h)  Bursiyerin başarı durumu, yılsonu ortalaması dikkate alınarak Vakıf Yönetimi tarafından değerlendirilir ve başarı gösteremeyen bursiyerlerin bursu kesilir.
i)  Genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2 (100 üzerinden not alınan üniversitelerde en az 65 ) olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. (Not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilir.)
j)  Öğrencinin dönem izni alması durumunda öğrencilerin bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
k)  Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterlidir).
l)  Belgelerinin Ç.H.V´na ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesinin ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin Ç.H.V´na ulaşmaması bursun kesilmesine neden olabilir.
m)  Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, Ç.H.V´na maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir öğrenciye Ç.H.V aracılığıyla burs vermeyi taahhüt eder.
n)  Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir
a)  Sınıf veya dönem tekrarı yapan
b)  Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Ç.H.V yönetiminin  onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
c)  Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d)  Disiplin cezası alan
e)  Tutuklanan
f)  Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
g)  Ç.H.V. yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen
i)  Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
k)  Vefat eden
l)  Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği Ç.H.V.´na zamanında bildirmelidir.

Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Daha önce Ç.H.V’dan burs alan ve LYS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Ç.H.V´na iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.

Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, bu durumlarını Ç.H.V’na iletmelidir.

Bursiyerlerimiz iletişim bilgilerindeki değişmeleri Çorum Hitit Vakfına bildirmekle yükümlüdür.

BURS ÖDEMELERİ
Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Mayıs arasında 8 ay süresince yapılır.

Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğrencinin Ç.H.V.’nın istediği belgelerin iletmesini takiben yapılır.

Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, öğrencinin banka hesabına havale edilir.

İSTENEN BELGELER
1- Çorum Hitit Vakfı sayfasından doldurulmuş olan Elektronik Başvuru Formu,
2- Yükseköğretime yeni kayıt yaptıranlar LYS Sonuç Belgesi, Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğretim Kurumundan alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi ve Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel       not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)
3- "ÇORUM HİTİT VAKFI BURS SÖZLEŞMESİ " öğrenci tarafından imzalanacaktır,
4- Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
5- Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi,
6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
7- Adli Sicil Belgesi
8- 1 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılacaktır)
9- Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: Gelir Beyanı: Çalışanlar için maaş bordrosu, Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi, Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (İlgili kurum veya internetten alınabilir)
10- Okuyan kardeş için okulundan alınacak öğrenci belgesi,
11- Burs için başvuran Öğrenciye ait Halkbankası Çorum Şubesinden alınmış Hesap numarası. IBAN no’lu hesap numarasını gösteren banka belgesinin fotokopisi. Bu belgelerin bir dosya içerisinde, belirtilen tarihe kadar Vakıf adresine elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
12- Form kayıt ve çıktı işlemleri ile ilgili her türlü sorularınız için corumhititvakfi@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Belgelerinizin vakfımıza son teslim tarihi 10 Eylül 2022´dir. Yukardaki açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra kayıt formuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Burs Başvurusu